Company News

Yine Yeniden Mali Af Yasası.

Yine Yeniden Mali Af Yasası.

            Kimi zaman ekonomik durgunluk nedeniyle, kimi zaman ödenmeyen borçların artması sebebiyle ve kimi zaman da seçim politikası gereği, siyasi otorite hemen hemen her 2 yılda bir kamuoyunda kısaca af yasası olarak bilinen borçların yeniden yapılandırılmasını ve bunun yanı sıra işletmeleri ve vatandaşları birçok konuda ilgilendiren düzenlemeleri içeren yasaları yürürlüğe sokmaktadır. En son 19.08.2016 tarihinde 6736 sayılı yasa ile yürürlüğe giren af yasasına benzer bir tasarı TBMM’ye sevk edildi. Şimdi bu tasarıda nelerin olduğuna kısaca bakalım.

Kanun’un Kapsadığı Dönem;

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibarıyla 31.03.2018 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra matrah artırımı 2013-2017 yılları arasını kapsamaktadır. Ayrıca kurumlar vergisi yönünden 2017 yılının da TBMM görüşmeleri sırasında ekleneceği kanaatindeyim.

Kanun Hükmünden Yararlanma Ve Başvuru Tarihleri;

Kanun hükmünden yararlanmak için Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili kurumlara başvurulması gerekmektedir.

Kanunun Düzenleme Yaptığı Ana Konular:

1-Kesinleşmiş Vergi Borçlarına Ödeme Kolaylıkları.

2-Kesinleşmemiş Veya İhtilaf Aşamasındaki Borçların Sulh Yoluyla Sonlandırılması

3-Geçmiş Dönemler İçin Matrah Artırımında Bulunan Mükelleflere İncelenmeme ve Tarhiyat Yapılmaması Garantisi.

4-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Emtianın Kayıtlara Alınması.

5-Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesabının Cezasız Ve Faizsiz Düzeltilmesi.

6-Sigorta Primleri, Topluluk Sigortası Primleri, Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı, İşsizlik Sigortası Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması.

 

-Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımı tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

 

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan Gümrük Kanunu kapsamında yapılan gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tahakkuk eden vergilerin %50’si ile vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, tahsilinden vazgeçilir.

 

-Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarını, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar, 2013 takvim yılı için %35, 2014 takvim yılı için %30, 2015 takvim yılı için %25, 2016 takvim yılı için %20 oranından az olmamak üzere artırırlar.

NOT: Taslak halindeki bu kanunda 2017 yılı yer almamaktadır. Ancak Kanun taslağı henüz 2017 yılı kapanmadan çıktığı için böyle bir duruma yer verildiğini düşünmekteyiz. Kanunun ilgili maddesinin Meclis Görüşmelerinde 2017 yılını da kapsayacağını düşünüyoruz.

 

-Mükellefler, katma değer vergisini artırdıkları takdirde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz.

Katma değer vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden

2013 yılı için %3,5,

2014 yılı için %3,

2015 yılı için %2,5,

2016 yılı için %2 ve

2017 yılı için %1,5

oranından az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan ederler.

-Yeniden yapılandırılan alacaklar ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödenebilecek.

-Borçlar kredi kartıyla da tahsil edilebilecek.

-Borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yi-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçilecek.

Matrah Artırımına Ait Olan Yıllarda Zarar Varsa Bu Zarar Sonraki Yıllara Nasıl Devir Edilecek?

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2017 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.

Sonuç:

            Söz konusu kanun tasarısı incelendiğinde şimdiye kadar yapılan en kapsamlı borç yapılandırması kanunlarından biri olacak. Bu nedenle tüm mükelleflerin mevcut şartlarını zorlayarak Kanun’un kendileri için faydalı olan hükümlerinden yararlanmalarını tavsiye ederiz.

 

Yorum yaz