Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

TRANSFER FİYATLANDIRMASI HİZMETLERİ

İSTANBUL DENETİM Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri:

Son yıllarda hem vergi idareleri ve hem de çok uluslu şirketlerin en önemli konularından birisini transfer fiyatlandırması oluşturmaktadır. Bunun yanında hükümetler vergi gelirlerinin azalmasının önüne geçmek için Transfer Fiyatlandırması düzenlemelerini daha çok kullanılmaya başlamışlardır.
Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri bütün dünyada oldukça yeni olmasına rağmen birçok ülkede yaygın olarak kullanılmalarının nedeni, Transfer Fiyatlandırması ile ilgili düzenlemesi olmayan ülkelerin diğer ülkelere oranla vergi kaybına uğramalarıdır.
Sonuç olarak çok uluslu şirketler birbiriyle çakışan isteklere maruz kalmaktadırlar. Şirketler, ortakları tarafından efektif olarak global vergi oranlarını düşürmeleri konusunda zorlanmakta, ancak aynı zamanda de içerik ve yorum açısından değişkenlik gösteren yerel mevzuat hükümlerine ve OECD modeli düzenlemelerine de uygun davranmaları gerekmektedir.

Vergi idarelerinin, çok uluslu işletmelerin uluslararası ilişkili şirketler ile olan alış-verişlerindeki fiyatlandırmalarının, emsallere uygun olup olmadığını düşüncesi karşısında, çok uluslu şirketler bu nitelikteki işlemlerinde fiyatlandırma esaslarını ulusal transfer fiyatlandırması düzenlemelerine uygun olarak ayrıntılı ve geçerli ekonomik analizleler ile temellendirip inandırıcı bir şekilde savunabilmelidir.

Transfer fiyatlandırması konusu yalnızca faaliyet gösterilen ya da çok uluslu şirketin ana merkezinin bulunduğu ülkedeki yerel mevzuata uygun davranmaları ile sınırlı değildir. Şirketler uluslararası işlemler yapmadan, yatırım kararları almadan ve global bir vergi planlaması geliştirmeden çok önce, transfer fiyatlandırması politikalarını gözden geçirmek ve değerlendirmek durumundadırlar.

Yerel ve Uluslar arası düzenlemelere Uyum

OECD ülkelerindeki vergi otoriteleri, ulusal vergi gelirlerinin uluslararası şirketlerin transfer fiyatlarından ne kadar çok etkilendiğinin farkına varmışlardır. Sonuç olarak transfer fiyatlandırmasına ait kurallar zaman geçtikçe daha da katılaşmakta, vergi idareleri şirketlerden daha kapsamlı belgelendirme talep etmekte ve şirketlere bu zorunluluklara uymadıkları gerekçesiyle ağır vergi cezaları kesebilmektedirler.

Transfer fiyatlandırması 5520 Sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesinde “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı“ başlığı ile daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 13. madde uluslararası gelişmeler ve özellikle OECD düzenlemelerini dikkate alan bir anlayış ile hazırlanmıştır.

5520 sayılı Kanunun 13. maddesine göre;

Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.

İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.

Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit eder:

Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi:

Maliyet artı yöntemi:

Yeniden satış fiyatı yöntemi:

Emsallere uygun fiyata geleneksel işlem yöntemleri olarak adlandırılan karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satış fiyatı yönteminden herhangi birisiyle ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak diğer yöntemleri kullanabilir. Bu durumda uygulama olanağı bulunan yöntemler işleme dayalı kâr yöntemleri olan kâr bölüşüm yöntemi ve işleme dayalı net kâr marjı yöntemidir. Söz konusu yöntemler ilişkili kişiler arasındaki işlemlerden doğan kârı esas almaktadır.

Ancak, diğer yöntemler olarak adlandırılan işleme dayalı kâr yöntemlerinin emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde fiyat ya da bedel tespitine olanak vermemesi durumunda, mükellef kendi belirleyebileceği ve daha doğru sonuç verdiğine inandığı bir yöntemi de kullanabilecektir. İşleyiş sistemi mükellefler tarafından belirlenecek bu yöntemin de emsallere uygunluk ilkesine göre tespit edilmesi zorunludur.

Eğer şirketinizin uluslararası grup içi veya ilişkili şirket işlemleri mevcutsa , soru otomatik olarak bu işlemlerde kullanılan fiyatların emsaline ne kadar uygun olduğu, gerekli belgelemelerin ne kadar doğru yapıldığı şeklinde olacaktır. Bu bağlamda İSTANBUL DENETİM, Gelir İdaresi ile olacak olası uyuşmazlıklar öncesi ve sonrasında size destek olacaktır.

Neden İSTANBUL DENETİM ?

Global Transfer Fiyatlandırması Servisi uygulamalarımızdan doğan tecrübemiz, transfer fiyatlandırması stratejilerinin birçok ülkede oldukça etkili olduğunu göstermiştir.

İSTANBUL DENETİM Transfer Fiyatlandırması ekipleri bünyelerinde ekonomist, yerel ve uluslar arası alanlarda uzman vergi danışmanları ve Maliye Bakanlığı geçmişi bulunan profesyonel çalışanlarımızdan oluşmaktadır.

Uluslararası Transfer Fiyatlandırmasının Önemi

Tüm dünya ticaret hacminin-ticari mal, hizmet ya da gayri maddi hak satımının, kiralanmasının-yaklaşık üçte birlik kısmı çok uluslu şirketler arasında gerçekleşmektedir. Hızlı küreselleşme ve ilişkili şirketler arasında artan ticaret hacmi, ulusal vergi tabanlarını korumak amacıyla ulusal vergi idarelerini harekete geçirmiştir. Bunun sonucunda özellikle transfer fiyatlandırması konusunda daha güçlü yerel vergi mevzuatı ile artan dokümantasyon gereklilikleri ve katılaşan cezaları ortaya çıkmaktadır.

Ekonomi işbirliği ve kalkınma örgütü (OECD)`nin transfer fiyatlandırması rehberi yerel mevzuat gerekliliklerinin temel unsurlarını birçok ülkede biçimlendirmesine rağmen çok uluslu şirketler her nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler, bulundukları ülkelerdeki farklı yerel mevzuatlara uymak zorunda kalmaktadırlar. Bunun sonucunda transfer fiyatlandırması, çok uluslu şirketler için daha acil ve karmaşık bir vergi konusu haline gelmektedir.

İSTANBUL DENETİM`in Transfer Fiyatlandırması hizmeti iki öncelikli amaç ile birlikte uygulanmaktadır: Vergi danışmanlığı ve tasdik hizmetleri. Her iki hizmet dahilinde bu uygulamayı müşterilerimize sağlamak gayretinde olup; uygulama sürecinde müşterilerimiz ile yakın temas halinde çalışmaya büyük önem vermekteyiz.

Hizmetlerimiz sadece grup içi veya ilişkili şirketler arasında maddi varlık ve hizmetlerin fiyatlarının emsallere uygunluğunun tespitini değil, ayrıca gayri maddi varlık ve hizmetlere ilave olarak ihtiyaç halinde grup içi finansman ihtiyaçlarının yapılandırılmasını da kapsamaktadır.

Deneyim Alanlarımız

İSTANBUL DENETİM Transfer Fiyatlandırması ekibi kritik deneyimleri ile ilişkili şirketler arasındaki işlemlerde en uygun yöntemi belirlemek üzere tüm transfer fiyatlandırması hususlarını aşağıdaki safhalar ile sunmaktadır:

Planlama: İSTANBUL DENETİM müşterilerine, kapsamlı ekonomik analizlere dayanarak teknik açıdan güçlü ve uygulaması pratik olan, esnek transfer fiyatlandırması stratejileri yaratmalarına yardımcı olmaktadır. Bu planlama diğer vergilerin uygulanabilirliğini değerlendirirken aynı zamanda var olan transfer fiyatlandırması yöntemindeki değişimlerin ekonomik gerekçelerini de içermektedir.

Uygulama, Tasdik ve Dokümantasyon: İSTANBUL DENETİM şirketlere yerel mali dokümantasyon gerekliliklerine uymalarında yardımcı olarak, vergi idarelerince yapılan inceleme sırasında ilgili mevzuata uygunluğu sağlamak için iyi bir oluşum sağlamaktadır. İSTANBUL DENETİM Transfer Fiyatlandırması hizmeti kapsamlı transfer fiyatlandırması dokümantasyon destek hizmeti, çok uluslu şirketlerin üzerindeki uygunluk yükünü kolaylaştırmada yardımcı olmak ve ceza riski ile masraflı transfer fiyatlandırması denetimlerine maruz kalmamak için tasarlanmıştır. İSTANBUL DENETİM müşterilerine yerel mevzuat gereklilikleri hakkında danışmanlık vermekte ve bu dokümanları hazırlamakta ve gözden geçirmekte yardımcı olmaktadır.

Uyuşmazlıklarda Destek ve Danışmanlık:

İSTANBUL DENETİM uygulamaları müşterilerine yasal zorunluluklara uyum konusunda yardımcı olmakta geniş deneyime sahiptir. İSTANBUL DENETİM Transfer Fiyatlandırması hizmeti grubumuz, yerel mevzuat konusunda bilgi sahibi deneyimli vergi profesyonellerinden oluşmaktadır. Birçok daha önceden Vergi İdaresinde görev yapmışladır.

Uzmanlarımız, birçok hizmet sunarak transfer fiyatlandırması denetimleri ile başlatılan anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlamaktadırlar. Bu hizmetler aşağıdakileri kapsamaktadır.

Yasal itiraz için uygun dayanağı hazırlamak

Anlaşmazlıkları çözmek için uygun stratejileri formüllemek

Var olan fiyatı desteklemek için ekonomik analizler gerçekleştirmek

Yasal otoriterlerle müzakere etmek

Alternatif İhtilaf Çözümü :

İSTANBUL DENETİM, müşterilerine yüksek maliyetli ve zaman israfına yol açan transfer fiyatlandırması denetimi ihtilaflarına verimli alternatifler bulma konusunda yardımcı olmaktadır.

İSTANBUL DENETİM, müşterilerine; Peşin Fiyat Anlaşmaları (PFA)`lar konusunda Gelir İdaresi ile transfer fiyatlandırması konusunda görüşmelerde yardımcı olacaktır.

İSTANBUL DENETİM ve Yeminli Mali Müşavırlik A.Ş.

İSTANBUL DENETİM ve Yeminli Mali Müşavırlik A.Ş., danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri veren önde gelen şirketlerden biridir. Hizmet üretimine küresel bakış açısıyla, İSTANBUL DENETİM, müşterilerinin karmaşık işletme sorunlarına endüstri sektörü ve ulusal sınırlar çerçevesinde verdiği hizmet ile çözüm üretmektedir.

İSTANBUL DENETİM , yerel mevzuatı ve uluslararası vergileme alanlarında uzman ekibi ile hizmet vermektedir.